Brandveiligheid hoge gebouwen in Nederland

Door iedereen is geschrokken gereageerd op de vreselijke brand in Londen. Bij veel mensen roept dit de vraag op of een dergelijke brand ook in Nederland kan gebeuren. Over de oorzaken van de brand en de snelle branduitbreiding in Londen valt, tot de resultaten van onderzoeken bekend zijn, alleen te speculeren. Wat betekent dit voor de situatie in Nederland?

De bouwregels en brandveiligheidsregels voor grote flatgebouwen zijn in Nederland vergelijkbaar met die in Engeland. Als aan de regels wordt voldaan, kan een dergelijke brand niet gebeuren. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste brandveiligheidsvoorzieningen.

Gevelbekleding

Omdat in Londen de gevel in brand stond, zijn daar veel vragen over. In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de brandbaarheid van gevelmaterialen. Tot 13 meter hoogte geldt een klasse D. Daarboven geldt de strengere klasse B. Dit betekent dat een brand niet zo snel de gevel in brand kan zetten zoals in Londen is gebeurd. Dit is belangrijk omdat boven de 13 meter een gevelbrand moeilijker te blussen is door de brandweer. Overigens, in Londen heeft weliswaar de gevel gebrand, maar er is meer gebeurd.

Isolatie

Het isolatiemateriaal dat vermoedelijk is gebruikt, voldoet op zich aan de (zelfs strengere Britse) eisen. Maar dat zegt niet dat het samenstel van de gevelbeplating, isolatie, eventuele luchtspouw, bedekking en de wijze van bevestigen aan de eisen voldoet. Mogelijk is een goedkopere, minder brandvertragende versie gebruikt van het genoemde materiaal.

Rookverspreiding

Uit de verhalen en beelden blijkt dat de brand en de rook zich ook binnendoor te snel hebben verspreid en dat mogelijk de vluchtwegen niet deugden. Dat heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het grote aantal slachtoffers. Dus als we eenzelfde gevel in Nederland hebben, zegt dat niet dat we bij een brand hetzelfde scenario met dito afloop zullen hebben.

Wat kunnen bewoners doen?

Flatwoningen hebben in vergelijking met een laagbouwwoning minder vluchtwegen. Daarnaast moeten de vluchtwegen ook nog met anderen worden gedeeld.  Meer info op www.brandweer.nl .

(Bron: brandweer.nl)